Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada PDF Ispis E-mail

Slijedom niza upita i velikog interesa javnosti u nastavku donosimo informacije Upravnog odjela za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju Grada Samobora, a vezano uz ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada sukladno odredbama Zakona o istome.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada provodi se temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 90/11).

Objekti izgrađeni u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, regionalnim parkovima, infrastrukturnim koridorima, na pomorskom i javnom dobru, područjima predviđenim u prostornim planovima za posve drugu namjenu, na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu, zaštitnim šumama, područjima posebne zaštite voda kao i u zaštićenom obalnom području mora neće se moći ozakoniti.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novina br. 90/11) propisano je da objekt mora biti evidentiran na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21.lipnja 2011. godine kako bi mogao ući u postupak ozakonjenja.

 


Postupak ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade može se, najkasnije do 31. prosinca 2012.
godine, pokrenuti predajom zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom tijelu jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i građenje.

Za područje Grada Samobora zahtjevi se predaju Upravnom odjelu za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Trg kralja Tomislava br. 5, 10430 Samobor. (urudžbeni zapisnik, soba br. 118/I).

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju stranka je dužna priložiti:
-         geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda, koji je izradio ovlašteni geodet,
-         tri primjerka arhitektonske snimke, koju je izradio ovlašteni arhitekt,
-         dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti izrađenima po ovlaštenom inženjeru građevinarstva,
-         uvjerenje policijske uprave/postaje o mjestu prijavljenog prebivališta do 21. lipnja 2011. (za stambene građevine),
-       dokaze u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (izvod iz zemljišne knjige ili drugi odgovarajući dokaz da ima pravo graditi – sudsko rješenje, ugovor, suglasnost suvlasnika, dokaze o vremenu građenja).

Cijene izrade geodetskih elaborata, arhitektonskih snimaka, odnosno uvjerenja o mehaničkoj otpornosti propisuju svojim aktima komore ovlaštenih inženjera geodezije, arhitekata, odnosno inženjera građevinarstva.

Da bi se proveo postupak za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva dužan je uplatiti slijedeće naknade:
-         komunalni doprinos,
-         vodni doprinos i
-         naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Komunalni doprinos prihod je jedinice lokalne samouprave koji se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno odredbama članaka 31.- 33. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04, 48/09, 79/09, 49/11).

Obračun i plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se prema područnim zonama u gradu, određenim u kunama po m3 građevine.

Odluka o komunalnom doprinosu Grada Samobora objavljena je u Službenim vijestima Grada Samobora br. 1/10, kojom se prostorna područja Grada Samobora ovisno o pogodnosti položaja razvrstavaju u četiri zone.

Vodni doprinos plaća investitor gradnje sukladno odredbama Uredbe o visini vodnog doprinosa (Narodne novine br. 78/10) i Pravilnika o obračunu o naplati vodnog doprinosa (Narodne novine br. 79/10).

Sukladno odredbama Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (Narodne novine br. 101/11), predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave propisuju svojim odlukama vrijednosti jediničnih naknada za svaku položajnu zonu.

Parametri za određivanje naknade su:
-         smještaj nezakonite građevine u odnosu na građevinsko područje,
-         odnos izgrađenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom,
-         obilježje zaštite i vrijednosti prostora,
-         vrsta građenja,
-         namjena nezakonite građevine,
-         dovršenost nezakonite građevine,
-         odnos građevinske bruto površine nezakonite građevine prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom,
-         usklađenost nezakonite građevine prema prostornom planu, koji se primjenjuje,
-         vrijednosti bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite zgrade na prostor te jedinične iznose prema položajnim zonama za izračun naknade propisuje Vlada uredbom.

Nakon što nadležno upravno tijelo utvrdi da su zadovoljeni uvjeti za ozakonjenje zgrade te uplaćene potrebne naknade u postupku ozakonjenja, izdaje rješenja o izvedenom stanju koje sadrži:
-         utvrđenje da se zgrada ozakonjuje,
-         oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena
-         podatke o zgradi o obzirom na smještaj na čestici, namjena za koju se zgrada koristi i broj etaža,
-         oznaku geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama i arhitektonske snimke, koji su sastavni dio rješenja,
-         oznaku izjave ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti,
-         oznaku izjave ovlaštenog inženjera strojarstva za zgradu javne i društvene namjene da ispunjava bitne zahtjeve u smislu sigurnosti u korištenju.

Na temelju izdanog rješenja o izvedenom stanju katastarski ured evidentira zgradu u katastarskom operatu i zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu rješenja o izvedenom stanju. Nadležni sud prilikom upisa zgrade u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

Detaljnije informacije možete zatražiti u Upravnom odjelu za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju, Zagorska 41, Samobor.

Branimir Šiljak 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 09:19
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok