Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail

Natje?aj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2015. Godini

 

1.    Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za

       sljede?a javna priznanja Grada Samobora:

a.    Povelju po?asnog gra?anina Grada Samobora
b.    Nagradu za životno djelo Grada Samobora
c.    Nagradu Grada Samobora

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vije?e Grada Samobora, a javna priznanja dodjeljuju se na sve?anoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

 

Temeljem ?lanka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/04, 6/11 i 9/11), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vije?a Grada Samobora na 5. sjednici održanoj dana 09.06.2015. godine raspisuje

NATJE?AJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Grada Samobora u 2015. godini

 

           

  1. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljede?a javna priznanja Grada Samobora:

a.      Povelju po?asnog gra?anina Grada Samobora

b.      Nagradu za životno djelo Grada Samobora

c.       Nagradu Grada Samobora

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vije?e Grada Samobora, a javna priznanja dodjeljuju se na sve?anoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

 

  1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

a)      Po?asnim gra?aninom Grada Samobora može se proglasiti doma?a i strana fizi?ka osoba koja nema prebivalište na podru?ju Samobora, a zaslužna je za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Samobora, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te razvoj Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti, kao i državnik ili dužnosnik druge države, ?lan me?unarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i druge osobe posebno zaslužne za Grad i Republiku Hrvatsku.

b)      Nagrada za životno djelo Grada Samobora dodjeljuje se doma?im i stranim fizi?kim osobama za rezultate i djela od posebnog zna?enja za unapre?enje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti zna?ajnih za život Grada Samobora.

Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

c)      Nagrada Grada Samobora dodjeljuje sedoma?im i stranim fizi?kim i pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, te svih drugih podru?ja društvenog života u Gradu Samoboru.

Nagrada se dodjeljuje za postignu?a ostvarena u protekloj godini, imaju?i u vidu i dosadašnje ukupno djelovanje, aktivnosti, postignu?a i zasluge.

 

  1. Ovlašteni predlagatelji su vije?nici Gradskog vije?a, radna tijela Gradskog vije?a, gradona?elnik,vije?a mjesnih odbora i gradskih ?etvrti, pravne osobe i fizi?ke osobe.
  2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:

-          naziv javnog priznanja za koje se osoba predlaže

-          ime i prezime/naziv predlagatelja

-          životopis/podatke o pravnoj osobi koja se predlaže (uz naznaku prebivališta/sjedišta)

-          obrazloženje prijedloga

 

  1. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 17. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Prijedlozi se podnose na sljede?u adresu: Grad Samobor, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vije?a Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, ili se podnose osobno u sobu 116 (Urudžbeni zapisnik), uz napomenu na omotnici “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SAMOBORA”.

 

 

 

KLASA: 061-01/15-01/1

URBROJ: 238-11-04/2-15-4

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                 Branimir Šiljak, v.r.


AĹľurirano Utorak, 30 Lipanj 2015 08:24
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mještani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok