Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
?estitka predsjednika MO PDF Ispis E-mail

Drage Samoborke i Samoborci,

Boi?ni duh uvijek nas na neki poseban na?in natjera da se zamislimo nad sobom, nad svojim ivotom, odnosom prema blinjima, da sagledamo svoje postupke, dobra djela i propuste.

Nas koji obavljamo javne dunosti potakne i da razmislimo o svemu što smo u?inili za naš grad u godini koju ostavljamo za sobom, ali, još vanije od toga, da donesemo najbolje odluke za godinu koja dolazi.

Kada se osvrnem na 2015. godinu, mogu re?i da sam zadovoljan. Iako u teškim vremenima, u?inili smo puno za naš Samobor i zaslueno ga odrali na samom vrhu uspješnih hrvatskih gradova. Ulaganjem u djecu, mlade, okoliš, sport, kulturu postavili smo  visok standard ivota kojeg se ne bi posramili ni puno ve?i europski gradovi.  Ponosan sam i što nikada nismo okrenuli le?a onima kojima je najtee, ve? smo im nizom socijalnih mjera olakšali teške ivotne situacije, na ?emu ?emo ustrajati i dalje. Sretan sam kad prolazim ulicama našeg grada i vidim nova dje?ja igrališta, ure?ene zelene površine, nove trgove i parkove, nove prometnice koje povezuju naša naselja i nogostupe za ve?u sigurnost i kvalitetniji ivot.

Kvalitetu ivota odrat ?emo i u godini pred nama, a uvjeren sam kako ?e projekti koje planiramo doprinijeti da ona bude i za nijansu ve?a. U tome je iznimno bitna i vaša podrška,  bitno je da kao gra?ani volimo Samobor, ?uvaju?i njegovu baštinu, okoliš i prirodne ljepote. Vano je i da cijenimo kulturu našeg grada, podravaju?i udruge i ostale koji osmišljavaju razli?ita doga?anja na kojima moemo zajedno uivati.

Na kraju ove, 2015. godine zahvalio bih svima koji svojim radom, trudom i zalaganjem doprinose razvoju našeg grada, sportašima, glazbenicima, inovatorima, gospodarstvenicima koji nas predstavljaju u Europi i svijetu i pri?aju pri?u o našem gradu pisanu najljepšim slovima. Vjerujem kako ?emo zajedni?kim snagama u?i u novu godinu puni elje, volje i elana, vo?eni idejom o još boljem, ljepšem i ?iš?em Samoboru.

elim drage sugra?anke i sugra?ani, da u ovo sve?ano vrijeme zaboravimo bar na kratko na sve probleme, razmislimo o onima kojima malim djelima moemo pomo?i i uljepšati blagdane, onima koje more još ve?e brige. Na?imo u boi?nom duhu snagu i osobni mir, koji ?e nam pomo?i da i dalje kro?imo hrabro, sigurno, s još više tolerancije, zajedništva i pozitivnih misli.

elim vam da Boi? provedete u miru i radosti, okrueni ljudima koje volite i s osmijehom na licu. Tako?er vam elim obilje zdravlja, uspjeha i sre?e u novoj, 2016. godini.

           Vaš predsjednik Gradskog vije?a      Branimir Šiljak


Ažurirano Utorak, 22 Prosinac 2015 20:11
 
UKLANJANJE SNIJEGAI LEDA PDF Ispis E-mail

SLUBENE VIJESTI GRADA SAMOBORA BROJ 4 - 25. 7. 2008

IZVOD

 

UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

 

Snijeg s javnih površina treba se po?eti uklanjati kad napada najviše 5 (pet) cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati i više puta.

 

Led se sa javnih površina uklanja ?im nastane

?lanak 75.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz ku?e te neizgra?ene gra?evne parcele brinu vlasnici ku?a, odnosno vlasnici ili korisnici stanova i poslovnih prostorija u zgradi/ku?i i vlasnici gra?evnih parcela.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz kioske i pokretne naprave brinu vlasnici odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

O uklanjanju snijega i leda s plo?nika uz poslovne zgrade brinu pravne ili fizi?ke osobe koje su vlasnici odnosno korisnici poslovnog prostora u tim zgradama.

O uklanjanju snijega i leda s taksi stajališta brine udruga taksi prijevoznika.

Iznimno iz stavka 1. ovog ?lanka, o uklanjanju snijega i leda s plo?nika ispred uslunih lokala brinu vlasnici.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

?lanak 99.

Nov?anom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 10.000,00 kuna kazniti ?e se za prekršaj pravna osoba ako

33. se ne pridrava odredaba  ?lanka 74.;

34. ne onemogu?i obrušavanje snijega i leda s krova zgrade na plo?nik (?lanak 77.);

35. ne ukloni materijal kojim je posipana prometna površina u roku od 15 dana po završetku rada zimske slube (?lanak 79.);

 

?lanak 100.

Nov?anom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.500,00 kuna kazniti ?e se za prekršaj pravna osoba ako:

22. ne postupi prema odredbi ?lanka 72. stavak 3.;

23. ne postupi sukladno odredbama ?lanka 73., 75. i 76.;


Ažurirano Srijeda, 09 Prosinac 2015 12:22
 
Novosti PDF Ispis E-mail

 

Ažurirano Četvrtak, 29 Listopad 2015 18:23
 
Dan grada Samobora PDF Ispis E-mail

Poštovani,

Samobor dan grada obiljeava u subotu, 17. listopada, a od 15. do 18. listopada odravat ?e se prigodni programi.

Prona?ite nešto za sebe!

Program je u nastavku:

 


Ažurirano Četvrtak, 15 Listopad 2015 20:34
 
OBAVIJEST PDF Ispis E-mail
POZIVAJU SE GRA?ANI  NA
 
TRIBINU GRADONA?ELNIKA
 
KOJA ?E SE ODRATI 
 
22.09.2015. U 18 SATI U DRUŠTVENOM DOMU
 
RAKOV POTOK

Ažurirano Petak, 18 Rujan 2015 12:41
 
PDF Ispis E-mail
Gradsko društvo Crvenog kria prikuplja pomo? na svojoj adresi u ulici Miroslava Krlee 5.
Popis artikala koji se prikupljaju:
• Tost/dvopek
• Sir u listi?ima
• Riblje konzerve
• Pile?e paštete
• Datulje/gro?ice
• Dje?ja hrana – kašice u staklenkama i formule za miješanje s vodom
• Suhi keksi – mini pakiranje
• Mini sapun 
• Maramice za dezinfekciju bez alkohola
• Gel za dezinfekciju bez alkohola
• Dje?je pelene u razli?itim veli?inama
• Higijenski ulošci
Iz Hrvatskog Crvenog kria napominju kako ne?e prikupljati niti distribuirati ništa osim gore navedenih artikala. Tako?er, gra?ani se mole da zasad ne donose odje?u jer je ima dovoljno na zalihama.
Donirati je mogu?e i 
• Uplatom na iro ra?un otvoren u Privrednoj banci Zagreb, broj: IBAN HR6923400091511555516, Poziv na broj: 14, Za uplate iz inozemstva SWIFT: PBZGHR2X
• Internetskim donacijama na www.hck.hr
• Donacijama putem poziva na telefonski broj 060 9011 (cijena poziva 6 kuna i 25 lipa, PDV je uklju?en)

 
PDF Ispis E-mail
S obzirom na aktualnu situaciju i izbjegli?ku krizu, sastao se Stoer zaštite i spašavanja Grada Samobora.
Na temelju informacija Ministarstva unutarnjih poslova, donesen je zaklju?ak kako na podru?ju Grada Samobora za sada nema gotovo nikakvih poteško?a vezanih uz dolazak izbjeglica. Na podru?ju Grada pojavile su se manje skupine, a Policijska postaja Samobor u potpunosti kontrolira njihovo kretanje.
U slu?aju dolaska ve?eg broja ljudi u smjeru Samobor – Bregana, odre?ena je lokacija na otvorenom za njihov prihvat. U suradnji s Gradskim društvom Crvenog kria dogovorena je opskrba vodom i hranom, u slu?aju potrebe, te ?e biti osigurana adekvatna zdravstvena zaštita.
S obzirom na daljnji razvoj situacije, Stoer ?e se i dalje sastajati i pravovremeno informirati gra?ane.

Ažurirano Petak, 18 Rujan 2015 09:27
 
PDF Ispis E-mail

Natje?aj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2015. Godini

 

1.    Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za

       sljede?a javna priznanja Grada Samobora:

a.    Povelju po?asnog gra?anina Grada Samobora
b.    Nagradu za ivotno djelo Grada Samobora
c.    Nagradu Grada Samobora

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vije?e Grada Samobora, a javna priznanja dodjeljuju se na sve?anoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

 

Temeljem ?lanka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Samobora (Slubene vijesti Grada Samobora br. 6/04, 6/11 i 9/11), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vije?a Grada Samobora na 5. sjednici odranoj dana 09.06.2015. godine raspisuje

Ažurirano Utorak, 30 Lipanj 2015 08:24
Više...
 
Poziv na javnu tribinu u MO Vrbovec Samoborski PDF Ispis E-mail
Grad Samobor poziva stanovnike Mjesnog odbora Vrbovec Samoborski koji stanuju u neposrednoj blizini odlagališta, kao i sve zainteresirane gra?ane, na javno predstavljanje projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebe, u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovec Samoborski, Vrbovec 79, s po?etkom u 18:30 sati.
Projekt je financiran u okviru Operativnog programa ‘’Zaštita okoliša’’ za programsko razdoblje 2007.-2013., a njegov ukupni iznos je 99.192.872,00 kuna.
Bit ?e predstavljeni i:
Izvo?a? radova - Zajednica ponuditelja EURCO d.d. i ?uro ?akovi? Holding d.d.
Pruatelj usluge stru?nog nadzora - INVESTINENJERING d.o.o.
Pruatelj tehni?ke podrške – Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
 
Projekt sanacije odlagališta Trebe uklju?uje sanaciju tijela odlagališta na kojem se u razdoblju od 1968. do 2007. godine odlagao komunalni i neopasni industrijski otpad.
Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 85%, dok ?e preostalih 15% sufinancirati Fond, kao institucija nadlena za sufinanciranje sanacija odlagališta.
Procijenjeno je kako je na površini veli?ine 37.000 m² odloeno oko 377.000 tona komunalnog i industrijskog otpada.

 
Svetkovina Presvetom Srcu Isusovu i dan Rakovog Potoka PDF Ispis E-mail


Ažurirano Utorak, 09 Lipanj 2015 08:32
 
Put vode PDF Ispis E-mail

 

Prezentaciju PUT VODE moete pogledati OVDJE !


Ažurirano Ponedjeljak, 11 Svibanj 2015 10:09
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 24

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok