Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
 • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem ?lanka 42. Statuta Grada Samobora (Slubene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i ?lanka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora

u 2020. godini (Slubene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradona?elnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje

lovstva na podru?ju

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Prora?una Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjereRAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj sto?arske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjereRURALNI RAZVOJ sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. O?uvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih
 6. povrina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPRE?ENJE LOVSTVA

sufinancirat ?e se:

 1. Subvencija za osiguranje lovita
 2. Subvencija za unos divlja?i u lovite
 3. Subvencija za sprje?avanje teta od divlja?i
 4. Subvencija za ure?enje lovita (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehni?kih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2.Op?i uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju trae

potporu na podru?ju grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na ?itavom podru?ju grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu mati?nog stada enskih rasplodnih grla (goveda, koza, ovaca

i krma?a), i Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih

ivotinja na podru?ju Samoborskog i umbera?kog gorja, mogu ste?i i

fizi?ke odnosno pravne osobe s prebivalitem odnosno sjeditem na

podru?ju grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljite ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

op?ini.

2.2. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora.

2.3. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedni?kih

i dravnih lovita na podru?ju grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvr?eni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na

podru?ju grada Samobora u 2020. godini (Slubene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloenu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu ne?e se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih povrina

do 31. oujka 2020. godine, a zahtjevi se rjeavaju prema redoslijedu

prispije?a, odnosno do utroka sredstava predvi?enih u

Prora?unu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

?e se na slubenoj internet stranici

Grada Samoborawww.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. sije?nja 2020.godine


GRADONA?ELNIK

Kreo Beljak, mag. educ. geogr.v.r.Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok